Technické vybavení

Technické vybavení

Požadované technické vybavení námořní a rekreační jachty k námořní plavbě.

(podle vyhlášky č.315/2000 Sb., v platném znění)

V souladu s ustanoveními §§ 4 – 9 vyhlášky č.315/2000 Sb., v platném znění a § 2 odstavce 1 vyhlášky č. 149/2001 Sb., v platném znění, musí mít námořní a rekreační jachta plující pod státní vlajkou ČR následující technické a záchranné vybavení :

 1. Signální vybavení:

  1. navigační světla,
  2. denní znaky,
  3. zařízení pro podávání zvukových signálů,
  4. pyrotechnické prostředky,
   • pro oblast plavby I a II nejméně 6ks červených světlic nebo pochodní a 1ks kouřový signál,
   • pro oblast plavby III, IV a V nejméně 3ks červených světlic nebo pochodní,
  5. vodotěsná elektrická svítilna (Morseova abeceda) , náhradní žárovka a sada baterií
  6. vyhledávací svítilna
  7. radarový odrážeč,
 2. Protipožární vybavení:

  1. Každá jachta musí být vybavena
   • přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí překročit 6 kg,
   • požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce, která umožňuje nabírání vody z paluby,
   • požární sekerou.
  2. Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky uvedené v odstavci a).
  3. Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými hasicími přístroji o nejmenší požadované hmotnosti náplně podle výkonu instalovaného motoru následovně:
   • výkon motoru do 50 kW - hmotnost náplně 2 kg
   • výkon motoru do 100 kW - hmotnost náplně 4 kg
   • výkon motoru nad 100 kW za každých dalších započatých 100 kW - hmotnost náplně 2 kg
  4. Jachta o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci a)
 3. Navigační vybavení:

  1. Každá jachta musí být vybavena
   • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
   • dalekohledem,
   • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
  2. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena
   • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
   • dalekohledem,
   • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
   • optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem.
  3. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena
   • osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,
   • dalekohledem,
   • námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.
   • optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,
   • chronometrem nebo přesnými hodinami,
   • astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,
   • stopkami,
   • přístrojem pro měření rychlosti jachty,
   • sextantem,
   • aneroidem,
   • pomůckami pro práci na mapě (tužka, guma, odpichovátko, 2 navigační trojúhelníky).
 4. Radiové vybavení:

  1. Každá jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v rozsahu velmi krátkých vln.
  2. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být navíc vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby.
  3. Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být navíc vybavena
   • přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby
   • tísňovou radiobójí určující pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech (COSPAS-SARSAT, GMDSS).
 5. Palubní vybavení:

  1. Každá jachta musí být vybavena
   • kotevním zařízením,
   • dvěma bidly s hákem,
   • dvěma vázacími lany,
   • pevným lanovím upevněným k trupu tak, aby bylo možno je rychle uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami,
   • dvěma odrazníky na každém boku jachty,
   • ruční vodní pumpou,
   • vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,
   • vrhacím lankem,
   • bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,
   • lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,
   • náhradními díly pro opravy,
   • soupravou základního nářadí,
   • nádobami na třídění odpadů.
  2. Na každé jachtě musí být vyvěšen na přístupném a viditelném místě postup určující způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden níže.
 6. Záchranné vybavení:

  1. Každá jachta musí být vybavena
   • dvěma záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním. Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí.
   • záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za námořní plavby.
  2. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III nebo IV, musí být vybavena záchranným člunem se vztlakovými komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při plném zalití vodou.
  3. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena záchranným vorem, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu.
  4. Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.

Výše uvedené technické a záchranné vybavení musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s požadavky mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána (na př. Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, v posledním znění, Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, v posledním znění a Úmluva o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, v posledním znění).

O nás

Od roku 2010 pověřil Námořní úřad moji firmu provádět technické prohlídky jachet plujících pod naší vlajkou. Prohlídky provádím v rámci certifikace ISO 9001:2009. V roce 2000 jsem byl jmenován soudním znalcem se specializací posuzování technického stavu lodí a plavidel. Registraci jachet pod Českou vlajku nabízí firma Yacht Service od roku 2010, od letošního roku provádí rovněž registraci jachet pod Holandskou vlajku.

Registrace lodí

Yacht Service

Copyright © 2015 YachtService - Oldřich Straka . All Rights Reserved.